საიტი მუშაობს ტესტურ რეჟიმში

საქართველოს სამეფოსათვის

საქართველოს სამეფოს ისტორია

მსოფლიო მონარქიები

მართლმადიდებლობა და მონარქია

პრესა და ანალიტიკა

ლიტერატურა და ხელოვნება

კონტაქტი ankara escort adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara

მსოფლიო მონარქიები > სიახლეები მონარქისტულ სამყაროში

Қырҭтәыла аҳратә аклубтә апозициа Аҧсны азҵаара иазкны საქართველოს სამეფო კლუბის პოზიცია აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით
სამეფო კლუბი

Қырҭтәыла аҳратә аклубтә апозициа Аҧсны азҵаара иазкны

Қырҭтәыла аҳратә клуб аидеологиеи аӡбареи инарықәыршәаны,  Қырҭтәыла ареспубликатә монархиаҿ Аҧсны – аҳра астатус амазар ауеит. Аҧсны аҳра дахагылоит Қырҭтәыла аҳ итәарҭа ашьҭамҭаҩ - Багратионааи Леонидааи рхылҵ (Британиа Ду ишыҟоу еиԥш, уаҟа аҳ итәарҭа ашьҭамҭаҩ иоуп Уельс  аҳ).

Аҧсны аҳ, Қырҭтәыла аҳ итәарҭа ашьҭрамҭаҩ, ибзиаӡаны идыруазароуп Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә бызшәақәа – ақырҭуа бызшәеи аҧсуа бызшәеи. Иара, аҳәынҭқарра аҩныҵҟагьы, анҭыҵгьы аҧсуаа (аԥсилцәа) ринтересқәа рыхьчареи рымҩаҧгареи инапы ианызаауеит.  Абри зегьы иарбахоит Аконституциеи, Аҧсны аҳи Қырҭтәыла аҳи ртитулқәеи рҿы. („Аҧсны аҳ, Қырҭтәыла аҳ итәарҭа ашьҭрамҭаҩ“, „Аҧсны аҳи  Қырҭтәыла зегьы  аҳи, Аԥсуааи ақырҭуааи раҳ“).

Аҧсны аҳра анапхгареи, азакәанҧҵаратәи анагӡаратәи мчреи шьақәгылазароуп Звиад Гамсахурдиа имилаҭтә аиҳабыра рхаан ишьақәгылаз апринципқәа рышьаҭала –  аҧсуааи ақырҭуааи рмилаҭтә ринтересқәа иазыҧхьагәаҭаны, урҭ рыхьчареи ахәдықәҵарақәеи рыла. Абри зегьы Аконституциаҿы иарбазаауеит.

Қырҭтәыла аҳратә аклуб аспикер Гаиоз Мамалаӡе


საქართველოს სამეფო კლუბის პოზიცია აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით

საქართველოს სამეფო კლუბი, თავისი იდეოლოგიისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად, თვლის - საქართველოს რესპუბლიკურ მონარქიაში აფხაზეთს შეიძლება ჰქონდეს სამთავროს სტატუსი. აფხაზეთის მთავარი იქნება საქართველოს ტახტის მემკვიდრე, ბაგრატიონებისა და ლეონიდების შთამომავალი (დიდი ბრიტანეთის მაგალითის მიხედვით, სადაც ტახტის მემკვიდრე გახლავთ უელსის მთავარი).

აფხაზეთის მთავარმა, საქართველოს სამეფო ტახტის მემკვიდრემ კარგად უნდა იცოდეს საქართველოს სახელმწიფო ენები ქართული და აფხაზური (აფსარული). იგი იქნება აფხაზთა (აფსარების) ინტერესების დამცელი და გამტარებელი სახელმწიფოში და მსოფლიოში. ეს ყველაფერი აისახება კონსტიტუციაში,  აფხაზეთის მთავრისა და საქართველოს მეფის ტიტულებში („აფხაზეთის მთავარი, საქართველო ტახტის მემკვიდრე“, „მთავარი აფხაზეთისა და  სრულიად საქართველოს მეფე“, „მეფე აფხაზთა და ქართველთა...“).

აფხაზეთის სამთავროს მმართველობა, მისი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა ყალიბდებოდეს და მოქმედებდეს იმ პრინციპებით, როგორც დადგენილი იყო ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების დროს - აფხაზთა (აფსართა) და ქართველთა ეროვნული ინტერესების სრული გათვალისწინებით, დაცვით და გარანტიებით. ეს ყველაფერი აისახება კონსტიტუციაში.

საქართველოს სამეფო კლუბის სპიკერი გაიოზ მამალაძე

Позиция королевского клуба Грузии по поводу Абхазии

Королевский клуб Грузии, исходя из своей идеологии и постановлений, считает, что при республиканской монархии в Грузии Абхазия будет иметь статус княжества. Князем Абхазии будет наследный принц, потомок Багратионов и Леонидов (по примеру Великобритании, где наследник престола является принцем Уэльским).

Князь Абхазии, наследник грузинского престола, долженв совершенстве владеть государственными языками Грузии - грузинским и абхазским языками. Он будет защитником и проводником интересов абхазов не только в Грузии, но и на международной арене. Всё это будет отображено в Конституции Грузии, в титулах князя Абхазии и царя Грузии ("Князь Абхазии, наследник престола Грузии", "Князь Абхазии и царь всея Грузии", "Царь абхазов и грузин"...).

Управление Абхазским княжеством, его законодательная и исполнительная власть должна формироваться и действовать по принципам, которые установил национальное правительство Звиада Гамсахурдиа - исходя из принципа учёта интересов интересов абхазов и грузин, защита и гарантии этих интересов. Всё это будет отображено в Конституции.

Мы любим абхазский народ!

Спикер королевского клуба Грузии Гайоз Мамаладзе

 


მამული, ენა, სარწმუნოება

ღირსი თომა მალეელი
7 (20) ივლისს მართლმადიდებლური ეკლესია აღნიშნავს ღირსი თომა მალეელის (X) ხსენების დღეს.
წმიდა ანდრია, კრეტელი მთავარეპისკოპოსი (+712-726)
წმიდა ანდრია, კრეტელი მთავარეპისკოპოსი, ვისი ხსენებაც აღინიშნება 17 ივლისს, დაიბადა ქალაქ დამასკოში, კეთილმსახური ქრისტიანების ოჯახში. შვიდი წლის ასაკამდე იგი ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ შემდეგ, ქრისტეს წმიდა სისხლთან და ხორცთან ზიარებისას, მეტყველების უნარი მიემადლა. ამ დროიდან მოყოლებული, ყრმა გულმოდგინედ შეუდგა წმიდა წერილისა და საღვთისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლას. თოთხმეტი წლის წმინდანმა იერუსალიმს მიაშურა და საბა განწმენდილის ლავრაში ბერად აღიკვეცა.
gaq